1 1 1
คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน บ้านป่าเหมือด
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 322 หมู่ 8 ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย โทร 053 731 766

Read More
SEO

ผลงานบุคลากร

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางพรรณี ทรายหมอ

จัดสวนหย่อมร้านกาแฟ

20/07/2020 - 31/08/2020 นายวิเชียร มอญแก้ว

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางรักษิณา กิจรักษ์

รายงานผลการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบ School master

18/07/2020 - 19/08/2020 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม

แผน กริช

20/07/2020 - 20/07/2020 นายกริช อึ้งอภิธรรม

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT. ( SchoolMaster )

18/07/2020 - 19/07/2020 นายนิพล ชัยวงษ์วัน

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี

รายงานการอบรมระบบ school master

18/07/2020 - 19/07/2020 นางกีรติกา แสนมา

การพัฒนาระบบด้วยICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวกาญจนา คำดี

การพัฒนาครูด้วยระบบ ict

- ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วย แนะนำตนเอง(ปฐมนิเทศ)

01/07/2020 - 03/07/2020 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม

การพัฒนาโครงการระบบ ICT

- นายธัณวัฒน์ อุดหมอ

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวศิริยา สมบูรณ์

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางบัวจันทร์ ขุนซาง

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 18/07/2020 นายนชวนนท์ สุนทรสุข

ดาวน์โหลด