คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 1 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
2 ท11101 ภาษาไทย 1 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
3 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
4 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
5 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
6 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
7 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
8 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
9 ท14101 ภาษาไทย 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
10 ท15101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวกาญจนา คำดี
11 ท16101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวกาญจนา คำดี
12 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
13 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
14 ท21101 ภาษาไทย1 1/2565 นางสาววรางคณา พรมสี
15 ท21101 ภาษาไทย1 1/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
16 ท21102 ภาษาไทย2 2/2565 นางสาวธีรดา คำรังษี
17 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
18 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
19 ท22101 ภาษาไทย3 1/2565 นางสาววรางคณา พรมสี
20 ท22102 ภาษาไทย4 2/2565 นางสาววรางคณา พรมสี
21 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 0/2565 นางสาวศรัญญา คำหอม
22 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 0/2565 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
23 ท23101 ภาษาไทย5 1/2565 นางสาววรางคณา พรมสี
24 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 0/2565 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
25 ท23102 ภาษาไทย6 2/2565 นางสาววรางคณา พรมสี
26 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นายวิเชียร มอญแก้ว
27 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นายพนมกร กองแสง
28 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
29 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
30 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2565 นายพนมกร กองแสง
31 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2565 นายวิเชียร มอญแก้ว
32 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
33 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
34 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
35 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
36 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางสาวศรัญญา คำหอม
37 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
38 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
39 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2565 นายพนมกร กองแสง
40 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 1/2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
41 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2565 นายพนมกร กองแสง
42 ส21103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 2/2565 นางสาวออรญา ไชยชิน
43 ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 1/2565 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
44 ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 2/2565 นางสาวออรญา ไชยชิน
45 ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 2/2565 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
46 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นายวิเชียร มอญแก้ว
47 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2565 นายวิเชียร มอญแก้ว
48 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 1/2565 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
49 ส23103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 2/2565 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
50 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0/2565 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
51 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0/2565 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
52 ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
53 ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
54 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
55 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
56 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
57 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
58 ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 0/2565 นางสาวศรัญญา คำหอม
59 ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 0/2565 นางสาวศรัญญา คำหอม
60 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสาวศรัญญา คำหอม
61 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
62 ว14102 วิทยาการคำนวณ 4 0/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
63 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
64 ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 0/2565 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
65 ส21102 ประวัติศาสตร์1 1/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
66 ว15102 วิทยาการคำนวณ 5 0/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
67 ส21104 ประวัติศาสตร์2 2/2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
68 ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 0/2565 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
69 ส22102 ประวัติศาสตร์3 1/2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
70 ส22102 ประวัติศาสตร์3 1/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
71 ว16102 วิทยาการคำนวณ 6 0/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
72 ส22104 ประวัติศาสตร์4 2/2565 นางสาวออรญา ไชยชิน
73 ส23102 ประวัติศาสตร์5 1/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
74 ส23104 ประวัติศาสตร์6 2/2565 นางสาวออรญา ไชยชิน
75 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
76 ว21102 วิทยาการคำนวณ 1 1/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
77 ว21103 วิทยาศาสตร์ 2 2/2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
78 ว21104 วิทยาการคำนวณ 2 2/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
79 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
80 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
81 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
82 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
83 ว22102 วิทยาการคำนวณ 3 1/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
84 ว22103 วิทยาศาสตร 4 2/2565 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
85 ว22104 วิทยาการคำนวณ 4 2/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
86 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2565 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
87 ว23102 วิทยาการคำนวณ 5 1/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
88 ว23103 วิทยาศาสตร์ 6 2/2565 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
89 ว23104 วิทยาการคำนวณ 6 2/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
90 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
91 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
92 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
93 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 1/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
94 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา2 2/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
95 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 1/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
96 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา4 2/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
97 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 1/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
98 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา6 2/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
99 ศ11101 ศิลปะ 1 0/2565 นางสาววาสนา ฟูเสน่ห์
100 ศ11101 ศิลปะ 1 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
101 ศ12101 ศิลปะ 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
102 ศ12101 ศิลปะ 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
103 ศ13101 ศิลปะ 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
104 ศ13101 ศิลปะ 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
105 ศ14101 ศิลปะ 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
106 ศ15101 ศิลปะ 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
107 ศ16101 ศิลปะ 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
108 ศ21101 ทัศนศิลป์1 1/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
109 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์1 1/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
110 ง11101 การงานอาชีพ 1 0/2565 นางสาววาสนา ฟูเสน่ห์
111 ง11101 การงานอาชีพ 1 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
112 ศ21103 ทัศนศิลป์2 2/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
113 ศ21104 ดนตรี-นาฏศิลป์2 2/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
114 ศ22101 ทัศนศิลป์3 1/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
115 ง12101 การงานอาชีพ 2 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
116 ง12101 การงานอาชีพ 2 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
117 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์3 1/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
118 ง13101 การงานอาชีพ 3 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
119 ง13101 การงานอาชีพ 3 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
120 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
121 ศ22103 ทัศนศิลป์4 2/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
122 ศ22104 ดนตรี-นาฏศิลป์4 2/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
123 ง15101 การงานอาชีพ 5 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
124 ง16101 การงานอาชีพ 6 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
125 ศ23101 ทัศนศิลป์5 1/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
126 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์5 1/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
127 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
128 ง21102 การงานอาชีพ 2 2/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
129 ศ23103 ทัศนศิลป์6 2/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
130 ศ23104 ดนตรี-นาฏศิลป์6 2/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
131 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
132 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
133 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
134 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวจันทร์จิรา วิบูลวิโรจน์กุล
135 ง23102 การงานอาชีพ 6 2/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
136 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางรักษิณา กิจรักษ์
137 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางรักษิณา กิจรักษ์
138 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
139 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
140 จ11201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 0/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
141 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
142 จ12201 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 0/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
143 อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1/2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
144 อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1/2565 นางสาวจันทร์จิรา วิบูลวิโรจน์กุล
145 จ13201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 0/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
146 อ21102 ภาษาอังกฤษ2 2/2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
147 จ14201 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 0/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
148 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1/2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
149 จ15201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
150 อ22102 ภาษาอังกฤษ4 2/2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
151 จ16201 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
152 อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1/2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
153 จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
154 อ23102 ภาษาอังกฤษ6 2/2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
155 จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 2/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
156 จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 2/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
157 ส11231 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นางสาววาสนา ฟูเสน่ห์
158 ส11231 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
159 จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
160 ส12232 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
161 ส12232 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
162 จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 2/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
163 ส13233 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นางสาวชญานี ใจดี
164 ส13233 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
165 ส14234 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นางสาวศรัญญา คำหอม
166 ส15235 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
167 ส16236 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
168 ส21231 หน้าที่พลเมือง1 1/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
169 ส21232 หน้าที่พลเมือง2 2/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
170 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
171 ส22234 หน้าที่พลเมือง4 2/2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
172 ส22234 หน้าที่พลเมือง4 2/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
173 ส23235 หน้าที่พลเมือง5 1/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
174 ส23236 หน้าที่พลเมือง6 2/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
175 ส23236 หน้าที่พลเมือง6 2/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
176 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
177 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางสาวกาญจนา คำดี
178 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
179 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
180 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
181 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
182 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
183 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
184 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
185 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
186 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
187 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
188 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
189 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวกาญจนา คำดี
190 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
191 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
192 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
193 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
194 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
195 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
196 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
197 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
198 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางสาวจันทร์จิรา วิบูลวิโรจน์กุล
199 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
200 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางสาวกาญจนา คำดี
201 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
202 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
203 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
204 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
205 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
206 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
207 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
208 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
209 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
210 ก44853 กิจกรรมแนะแนว 2/2565 นางสาวธีรดา คำรังษี
211 ก44853 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นายวิเชียร มอญแก้ว
212 ก44853 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
213 ก44853 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นายพนมกร กองแสง
214 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
215 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
216 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
217 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นางสาวธีรดา คำรังษี
218 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
219 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นางสาววรางคณา พรมสี
220 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
221 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นายพนมกร กองแสง
222 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
223 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
224 ก32458 ชุมนุมคณิตศาสตร์ 1/2565 นายพนมกร กองแสง
225 ก88582 ชุมนุมฟุตบอลชาย 2/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
226 ก91797 ชุมนุมบาริสต้าน้อย 2/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
227 ก91797 ชุมนุมบาริสต้าน้อย 1/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
228 ก91960 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 1/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
229 ก92003 ชุมนุมภาษาจีน 1/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
230 จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
231 ก28970 ชุมนุมสุนทรียทางดนตรี 2/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
232 ก28970 ชุมนุมสุนทรียทางดนตรี 1/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
233 ก61012 ชุมนุมงานช่างบริการ 2/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
234 ก61012 ชุมนุมงานช่างบริการ 1/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
235 ก41100 ชุมนุมปรับภูมิทัศน์และนันทนาการ 2/2565 นายวิเชียร มอญแก้ว
236 ก41100 ชุมนุมปรับภูมิทัศน์และนันทนาการ 1/2565 นายวิเชียร มอญแก้ว
237 ก41132 ชุมนุม Master Chef 1/2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
238 ก41184 ชุมนุมกีฬา 1/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
239 ก41208 ชุมนุมตัดผมชาย 2/2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
240 ก41208 ชุมนุมตัดผมชาย 1/2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
241 ก46237 ชุมนุมงานฝีมือ 1/2565 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
242 ก46285 ชุมนุมนักวิทย์น้อย 1/2565 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
243 ว11102 วิทยาการคำนวณ 1 0/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
244 ว12102 วิทยาการคำนวณ 2 0/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
245 ว13102 วิทยาการคำนวณ 3 0/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
246 ว21203 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 1 1/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
247 ว21204 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 2 2/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
248 ว22203 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 3 2/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
249 ว22203 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 3 1/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
250 ว23203 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 5 1/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
251 ว23204 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 6 2/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
252 ง21205 คหกรรม 1 1/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
253 ง21206 งานช่าง 1 1/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
254 ง21207 คหกรรม 2 2/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
255 ง21208 งานช่าง 2 2/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
256 ง22205 คหกรรม 3 1/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
257 ง22206 งานช่าง 3 1/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
258 ง22207 คหกรรม 4 2/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
259 ง22208 งานช่าง 4 2/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
260 ง23205 คหกรรม 5 1/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
261 ง23206 งานช่าง 5 1/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
262 ง23207 คหกรรม 6 2/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
263 ง23208 งานช่าง 6 2/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
264 ว14202 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 1 0/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
265 ว15202 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 2 0/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
266 ว16202 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 3 0/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
267 อ11201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 0/2565 นางสาวจันทร์จิรา วิบูลวิโรจน์กุล
268 อ12201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 0/2565 นางรักษิณา กิจรักษ์
269 อ13201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 0/2565 นางรักษิณา กิจรักษ์
270 ก49950 ชุมนุมเวทคณิต 2/2565 นายพนมกร กองแสง
271 ก49977 ชุมนุมสวดมนต์ 2/2565 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
272 ก50001 ชุมนุมวิจารณ์หนัง 2/2565 นางสาววรางคณา พรมสี
273 ก50148 ชุมนุมร้องเพลงจีน 2/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
274 ก50172 ชุมนุมเชฟกระทะหลุด 2/2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
275 ก50204 ชุมนุมอาร์ต แอนด์ คราฟท์ 2/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
276 ก50224 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ศึกษา 2/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
277 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางสาววาสนา ฟูเสน่ห์
278 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ