คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 0/2564 นางสาวนฤมล พินใจ
2 ท11101 ภาษาไทย 0/2564 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
3 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 0/2564 นางสาวนฤมล พินใจ
4 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 0/2564 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
5 ท12101 ภาษาไทย 0/2564 นางกนิษฐา มาไกล
6 ท12101 ภาษาไทย 0/2564 นางพรรณี ทรายหมอ
7 ท13101 ภาษาไทย 0/2564 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
8 ท13101 ภาษาไทย 0/2564 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
9 ท14101 ภาษาไทย 0/2564 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
10 ท15101 ภาษาไทย 0/2564 นางสาวกาญจนา คำดี
11 ท16101 ภาษาไทย 0/2564 นางสาวกาญจนา คำดี
12 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 0/2564 นางกนิษฐา มาไกล
13 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 0/2564 นางพรรณี ทรายหมอ
14 ท21101 ภาษาไทย1 1/2564 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
15 ท21101 ภาษาไทย1 1/2564 นายบรรจบ ไชยอาม
16 ท21102 ภาษาไทย2 2/2564 นายบรรจบ ไชยอาม
17 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2564 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
18 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2564 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
19 ท22101 ภาษาไทย3 1/2564 นายบรรจบ ไชยอาม
20 ท22102 ภาษาไทย4 2/2564 นายบรรจบ ไชยอาม
21 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 0/2564 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
22 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 0/2564 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
23 ท23101 ภาษาไทย5 1/2564 นายบรรจบ ไชยอาม
24 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 0/2564 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
25 ท23102 ภาษาไทย6 2/2564 นายบรรจบ ไชยอาม
26 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นายวิเชียร มอญแก้ว
27 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นายพนมกร กองแสง
28 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นางสาวนฤมล พินใจ
29 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
30 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2564 นายวิเชียร มอญแก้ว
31 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2564 นายพนมกร กองแสง
32 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นางกนิษฐา มาไกล
33 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นางพรรณี ทรายหมอ
34 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
35 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
36 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2564 นายวิเชียร มอญแก้ว
37 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2564 นายพนมกร กองแสง
38 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
39 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2564 นายวิเชียร มอญแก้ว
40 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2564 นายพนมกร กองแสง
41 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
42 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
43 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นายพนมกร กองแสง
44 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 1/2564 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
45 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2564 นายพนมกร กองแสง
46 ส21103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 2/2564 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
47 ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 1/2564 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
48 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2564 นายพนมกร กองแสง
49 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2564 นายพนมกร กองแสง
50 ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 2/2564 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
51 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2564 นายวิเชียร มอญแก้ว
52 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2564 นายวิเชียร มอญแก้ว
53 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2564 นายพนมกร กองแสง
54 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2564 นายพนมกร กองแสง
55 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
56 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 1/2564 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
57 ส23103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 2/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
58 ส23103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 2/2564 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
59 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0/2564 นางสาวนฤมล พินใจ
60 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0/2564 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
61 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0/2564 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
62 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0/2564 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
63 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางสาวนฤมล พินใจ
64 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
65 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางกนิษฐา มาไกล
66 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางพรรณี ทรายหมอ
67 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
68 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
69 ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 0/2564 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
70 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
71 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
72 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางสาวกาญจนา คำดี
73 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
74 ว14102 วิทยาการคำนวณ 4 0/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
75 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
76 ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 0/2564 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
77 ส21102 ประวัติศาสตร์1 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
78 ว15102 วิทยาการคำนวณ 5 0/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
79 ส21104 ประวัติศาสตร์2 2/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
80 ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 0/2564 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
81 ส22102 ประวัติศาสตร์3 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
82 ว16102 วิทยาการคำนวณ 6 0/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
83 ส22104 ประวัติศาสตร์4 2/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
84 ส23102 ประวัติศาสตร์5 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
85 ส23104 ประวัติศาสตร์6 2/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
86 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
87 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
88 ว21102 วิทยาการคำนวณ 1 1/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
89 ว21103 วิทยาศาสตร์ 2 2/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
90 ว21103 วิทยาศาสตร์ 2 2/2564 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
91 ว21104 วิทยาการคำนวณ 2 2/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
92 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายจันทรัตน์ วงชารี
93 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
94 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายจันทรัตน์ วงชารี
95 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายจันทรัตน์ วงชารี
96 ว22102 วิทยาการคำนวณ 3 1/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
97 ว22103 วิทยาศาสตร 4 2/2564 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
98 ว22104 วิทยาการคำนวณ 4 2/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
99 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
100 ว23102 วิทยาการคำนวณ 5 1/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
101 ว23103 วิทยาศาสตร์ 6 2/2564 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
102 ว23104 วิทยาการคำนวณ 6 2/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
103 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายจันทรัตน์ วงชารี
104 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายจันทรัตน์ วงชารี
105 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายจันทรัตน์ วงชารี
106 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 1/2564 นายภัทรวุธ พ้นภัย
107 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา2 2/2564 นายภัทรวุธ พ้นภัย
108 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 1/2564 นายภัทรวุธ พ้นภัย
109 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา4 2/2564 นายภัทรวุธ พ้นภัย
110 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 1/2564 นายภัทรวุธ พ้นภัย
111 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา6 2/2564 นายภัทรวุธ พ้นภัย
112 ศ11101 ศิลปะ 0/2564 นายอานนท์ อุทธิยา
113 ศ12101 ศิลปะ 0/2564 นายอานนท์ อุทธิยา
114 ศ13101 ศิลปะ 0/2564 นายอานนท์ อุทธิยา
115 ศ14101 ศิลปะ 0/2564 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
116 ศ15101 ศิลปะ 0/2564 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
117 ศ16101 ศิลปะ 0/2564 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
118 ศ21101 ทัศนศิลป์1 1/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
119 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์1 1/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
120 ง11101 การงานอาชีพ 1 0/2564 นายอานนท์ อุทธิยา
121 ศ21103 ทัศนศิลป์2 2/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
122 ศ21104 ดนตรี-นาฏศิลป์2 2/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
123 ศ22101 ทัศนศิลป์3 1/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
124 ง12101 การงานอาชีพ 2 0/2564 นายอานนท์ อุทธิยา
125 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์3 1/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
126 ง13101 การงานอาชีพ 3 0/2564 นายอานนท์ อุทธิยา
127 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2564 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
128 ศ22103 ทัศนศิลป์4 2/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
129 ศ22104 ดนตรี-นาฏศิลป์4 2/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
130 ง15101 การงานอาชีพ 5 0/2564 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
131 ง16101 การงานอาชีพ 6 0/2564 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
132 ศ23101 ทัศนศิลป์5 1/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
133 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์5 1/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
134 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
135 ง21102 การงานอาชีพ 2 2/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
136 ศ23103 ทัศนศิลป์6 2/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
137 ศ23104 ดนตรี-นาฏศิลป์6 2/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
138 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
139 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
140 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
141 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางรักษิณา กิจรักษ์
142 ง23102 การงานอาชีพ 6 2/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
143 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางรักษิณา กิจรักษ์
144 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางรักษิณา กิจรักษ์
145 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
146 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
147 จ11201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 0/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
148 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
149 จ12201 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 0/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
150 อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1/2564 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
151 จ13201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 0/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
152 จ14201 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 0/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
153 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1/2564 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
154 จ15201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
155 จ16201 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
156 อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1/2564 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
157 จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
158 ส11231 หน้าที่พลเมือง 0/2564 นางสาวนฤมล พินใจ
159 ส11231 หน้าที่พลเมือง 0/2564 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
160 จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
161 ส12232 หน้าที่พลเมือง 0/2564 นางกนิษฐา มาไกล
162 ส12232 หน้าที่พลเมือง 0/2564 นางพรรณี ทรายหมอ
163 ส13233 หน้าที่พลเมือง 0/2564 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
164 ส13233 หน้าที่พลเมือง 0/2564 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
165 ว11201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
166 ส14234 หน้าที่พลเมือง 0/2564 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
167 ส14234 หน้าที่พลเมือง 0/2564 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
168 ว12201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
169 ส15235 หน้าที่พลเมือง 0/2564 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
170 ว13201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 0/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
171 ว14201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 0/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
172 ส16236 หน้าที่พลเมือง 0/2564 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
173 ว15201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 0/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
174 ว16201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 0/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
175 ส21231 หน้าที่พลเมือง1 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
176 ส21232 หน้าที่พลเมือง2 2/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
177 ว21201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
178 ว21202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
179 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
180 ว22201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
181 ว22202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 2/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
182 ส22234 หน้าที่พลเมือง4 2/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
183 ว23201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 1/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
184 ส23235 หน้าที่พลเมือง5 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
185 ว23202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 2/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
186 ส23236 หน้าที่พลเมือง6 2/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
187 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2564 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
188 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2564 นายอานนท์ อุทธิยา
189 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2564 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
190 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2564 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
191 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2564 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
192 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางสาวกาญจนา คำดี
193 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
194 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
195 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นายจันทรัตน์ วงชารี
196 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
197 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
198 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
199 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
200 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางพรรณี ทรายหมอ
201 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางกนิษฐา มาไกล
202 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางสาวนฤมล พินใจ
203 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
204 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2564 นางสาวกาญจนา คำดี
205 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2564 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
206 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2564 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
207 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2564 นายจันทรัตน์ วงชารี
208 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2564 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
209 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2564 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
210 ก44853 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
211 ก44853 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 นายภัทรวุธ พ้นภัย
212 ก44853 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
213 ก44853 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
214 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
215 ง21203 อาหารว่าง 1/2564 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
216 ง22203 ขนมไทย 1/2564 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
217 ง23203 อาหารจานเดียว 1/2564 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
218 ก32458 ชุมนุมคณิตศาสตร์ 2/2564 นายพนมกร กองแสง
219 ก32458 ชุมนุมคณิตศาสตร์ 1/2564 นายพนมกร กองแสง
220 ก88036 ชุมนุมวอลเลย์บอล 2/2564 นายบรรจบ ไชยอาม
221 ก88036 ชุมนุมวอลเลย์บอล 1/2564 นายบรรจบ ไชยอาม
222 ก88582 ชุมนุมฟุตบอลชาย 2/2564 นายวิเชียร มอญแก้ว
223 ก88582 ชุมนุมฟุตบอลชาย 1/2564 นายวิเชียร มอญแก้ว
224 ก88678 ชุมนุมสนุกกับวิทย์รอบตัว 2/2564 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
225 ก88678 ชุมนุมสนุกกับวิทย์รอบตัว 1/2564 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
226 ก91665 ชุมนุมสังคมศึกษา 2/2564 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
227 ก91665 ชุมนุมสังคมศึกษา 1/2564 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
228 ก91797 ชุมนุมบาริสต้าน้อย 2/2564 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
229 ก91797 ชุมนุมบาริสต้าน้อย 1/2564 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
230 ก91797 ชุมนุมบาริสต้าน้อย 1/2564 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
231 ก91939 ชุมนุมดนตรีสากล 2/2564 นายภัทรวุธ พ้นภัย
232 ก91939 ชุมนุมดนตรีสากล 1/2564 นายภัทรวุธ พ้นภัย
233 ก91960 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 2/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
234 ก91960 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 1/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
235 ก91981 ชุมนุมการสร้างสื่อสร้างสรรค์ 2/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
236 ก91981 ชุมนุมการสร้างสื่อสร้างสรรค์ 1/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
237 ก92003 ชุมนุมภาษาจีน 2/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
238 ก92003 ชุมนุมภาษาจีน 1/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
239 จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
240 ก28970 ชุมนุมสุนทรียทางดนตรี 2/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
241 ก28970 ชุมนุมสุนทรียทางดนตรี 1/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
242 ก61012 ชุมนุมงานช่างบริการ 2/2564 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
243 ก61012 ชุมนุมงานช่างบริการ 1/2564 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
244 ก61185 ชุมนุมหมากรุก หมากฮอส 2/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
245 ก61185 ชุมนุมหมากรุก หมากฮอส 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม