คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 1 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
2 ท11101 ภาษาไทย 1 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
3 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
4 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
5 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
6 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
7 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
8 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
9 ท14101 ภาษาไทย 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
10 ท15101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวกาญจนา คำดี
11 ท15101 ภาษาไทย 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
12 ท16101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวกาญจนา คำดี
13 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
14 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
15 ท21101 ภาษาไทย1 1/2565 นางสาววรางคณา พรมสี
16 ท21101 ภาษาไทย1 1/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
17 ท21102 ภาษาไทย2 2/2565 นางสาวธีรดา คำรังษี
18 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
19 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
20 ท22101 ภาษาไทย3 1/2565 นางสาววรางคณา พรมสี
21 ท22102 ภาษาไทย4 2/2565 นางสาววรางคณา พรมสี
22 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 0/2565 นางสาวศรัญญา คำหอม
23 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 0/2565 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
24 ท23101 ภาษาไทย5 1/2565 นางสาววรางคณา พรมสี
25 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 0/2565 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
26 ท23102 ภาษาไทย6 2/2565 นางสาววรางคณา พรมสี
27 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นายวิเชียร มอญแก้ว
28 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นายพนมกร กองแสง
29 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
30 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
31 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2565 นายพนมกร กองแสง
32 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2565 นายวิเชียร มอญแก้ว
33 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
34 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
35 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
36 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
37 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางสาวศรัญญา คำหอม
38 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
39 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
40 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2565 นายพนมกร กองแสง
41 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 1/2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
42 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2565 นายพนมกร กองแสง
43 ส21103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 2/2565 นางสาวออรญา ไชยชิน
44 ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 1/2565 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
45 ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 2/2565 นางสาวออรญา ไชยชิน
46 ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 2/2565 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
47 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นายวิเชียร มอญแก้ว
48 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2565 นายวิเชียร มอญแก้ว
49 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 1/2565 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
50 ส23103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 2/2565 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
51 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
52 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
53 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0/2565 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
54 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0/2565 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
55 ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
56 ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
57 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
58 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
59 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
60 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
61 ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 0/2565 นางสาวศรัญญา คำหอม
62 ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 0/2565 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
63 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสาวศรัญญา คำหอม
64 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสาวศรัญญา คำหอม
65 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
66 ว14102 วิทยาการคำนวณ 4 0/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
67 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
68 ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 0/2565 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
69 ส21102 ประวัติศาสตร์1 1/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
70 ว15102 วิทยาการคำนวณ 5 0/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
71 ส21104 ประวัติศาสตร์2 2/2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
72 ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 0/2565 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
73 ส22102 ประวัติศาสตร์3 1/2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
74 ส22102 ประวัติศาสตร์3 1/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
75 ว16102 วิทยาการคำนวณ 6 0/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
76 ส22104 ประวัติศาสตร์4 2/2565 นางสาวออรญา ไชยชิน
77 ส23102 ประวัติศาสตร์5 1/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
78 ส23104 ประวัติศาสตร์6 2/2565 นางสาวออรญา ไชยชิน
79 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
80 ว21102 วิทยาการคำนวณ 1 1/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
81 ว21103 วิทยาศาสตร์ 2 2/2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
82 ว21104 วิทยาการคำนวณ 2 2/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
83 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
84 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
85 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
86 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
87 ว22102 วิทยาการคำนวณ 3 1/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
88 ว22103 วิทยาศาสตร 4 2/2565 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
89 ว22104 วิทยาการคำนวณ 4 2/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
90 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2565 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
91 ว23102 วิทยาการคำนวณ 5 1/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
92 ว23103 วิทยาศาสตร์ 6 2/2565 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
93 ว23104 วิทยาการคำนวณ 6 2/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
94 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
95 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
96 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
97 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 1/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
98 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา2 2/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
99 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 1/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
100 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา4 2/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
101 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 1/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
102 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา6 2/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
103 ศ11101 ศิลปะ 1 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
104 ศ11101 ศิลปะ 1 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
105 ศ12101 ศิลปะ 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
106 ศ12101 ศิลปะ 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
107 ศ13101 ศิลปะ 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
108 ศ13101 ศิลปะ 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
109 ศ14101 ศิลปะ 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
110 ศ15101 ศิลปะ 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
111 ศ16101 ศิลปะ 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
112 ศ21101 ทัศนศิลป์1 1/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
113 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์1 1/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
114 ง11101 การงานอาชีพ 1 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
115 ง11101 การงานอาชีพ 1 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
116 ศ21103 ทัศนศิลป์2 2/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
117 ศ21104 ดนตรี-นาฏศิลป์2 2/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
118 ศ22101 ทัศนศิลป์3 1/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
119 ง12101 การงานอาชีพ 2 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
120 ง12101 การงานอาชีพ 2 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
121 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์3 1/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
122 ง13101 การงานอาชีพ 3 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
123 ง13101 การงานอาชีพ 3 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
124 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
125 ศ22103 ทัศนศิลป์4 2/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
126 ศ22104 ดนตรี-นาฏศิลป์4 2/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
127 ง15101 การงานอาชีพ 5 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
128 ง16101 การงานอาชีพ 6 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
129 ศ23101 ทัศนศิลป์5 1/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
130 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์5 1/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
131 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
132 ง21102 การงานอาชีพ 2 2/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
133 ศ23103 ทัศนศิลป์6 2/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
134 ศ23104 ดนตรี-นาฏศิลป์6 2/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
135 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
136 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
137 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
138 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวจันทร์จิรา วิบูลวิโรจน์กุล
139 ง23102 การงานอาชีพ 6 2/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
140 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางรักษิณา กิจรักษ์
141 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางรักษิณา กิจรักษ์
142 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
143 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
144 จ11201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 0/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
145 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
146 จ12201 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 0/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
147 อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1/2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
148 อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1/2565 นางสาวจันทร์จิรา วิบูลวิโรจน์กุล
149 จ13201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 0/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
150 อ21102 ภาษาอังกฤษ2 2/2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
151 จ14201 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 0/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
152 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1/2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
153 จ15201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
154 อ22102 ภาษาอังกฤษ4 2/2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
155 จ16201 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
156 อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1/2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
157 จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
158 อ23102 ภาษาอังกฤษ6 2/2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
159 จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 2/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
160 จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 2/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
161 จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
162 จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 2/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
163 ส14234 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นางสาวศรัญญา คำหอม
164 ส14234 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
165 ส15235 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
166 ส16236 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
167 ส21231 หน้าที่พลเมือง1 1/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
168 ส21232 หน้าที่พลเมือง2 2/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
169 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
170 ส22234 หน้าที่พลเมือง4 2/2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
171 ส22234 หน้าที่พลเมือง4 2/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
172 ส23235 หน้าที่พลเมือง5 1/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
173 ส23236 หน้าที่พลเมือง6 2/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
174 ส23236 หน้าที่พลเมือง6 2/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
175 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
176 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางสาวกาญจนา คำดี
177 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
178 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
179 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
180 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
181 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
182 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
183 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
184 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
185 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
186 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
187 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
188 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวกาญจนา คำดี
189 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
190 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
191 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
192 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
193 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
194 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
195 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
196 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
197 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
198 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางสาวกาญจนา คำดี
199 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
200 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
201 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
202 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
203 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
204 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
205 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
206 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
207 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
208 ก44853 กิจกรรมแนะแนว 2/2565 นางสาวธีรดา คำรังษี
209 ก44853 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นายวิเชียร มอญแก้ว
210 ก44853 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
211 ก44853 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นายพนมกร กองแสง
212 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
213 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
214 ก32458 ชุมนุมคณิตศาสตร์ 1/2565 นายพนมกร กองแสง
215 ก88582 ชุมนุมฟุตบอลชาย 2/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
216 ก91797 ชุมนุมบาริสต้าน้อย 2/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
217 ก91797 ชุมนุมบาริสต้าน้อย 1/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
218 ก91960 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 1/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
219 ก92003 ชุมนุมภาษาจีน 1/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
220 จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
221 ก28970 ชุมนุมสุนทรียทางดนตรี 2/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
222 ก28970 ชุมนุมสุนทรียทางดนตรี 1/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
223 ก61012 ชุมนุมงานช่างบริการ 2/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
224 ก61012 ชุมนุมงานช่างบริการ 1/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
225 ก41100 ชุมนุมปรับภูมิทัศน์และนันทนาการ 2/2565 นายวิเชียร มอญแก้ว
226 ก41100 ชุมนุมปรับภูมิทัศน์และนันทนาการ 1/2565 นายวิเชียร มอญแก้ว
227 ก41132 ชุมนุม Master Chef 1/2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
228 ก41184 ชุมนุมกีฬา 1/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
229 ก41208 ชุมนุมตัดผมชาย 2/2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
230 ก41208 ชุมนุมตัดผมชาย 1/2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
231 ก46237 ชุมนุมงานฝีมือ 1/2565 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
232 ก46285 ชุมนุมนักวิทย์น้อย 1/2565 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
233 ว11102 วิทยาการคำนวณ 1 0/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
234 ว12102 วิทยาการคำนวณ 2 0/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
235 ว13102 วิทยาการคำนวณ 3 0/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
236 ว21203 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 1 1/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
237 ว21204 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 2 2/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
238 ว22203 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 3 2/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
239 ว22203 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 3 1/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
240 ว23203 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 5 1/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
241 ว23204 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 6 2/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
242 ง21205 คหกรรม 1 1/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
243 ง21206 งานช่าง 1 1/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
244 ง21207 คหกรรม 2 2/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
245 ง21208 งานช่าง 2 2/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
246 ง22205 คหกรรม 3 1/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
247 ง22206 งานช่าง 3 1/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
248 ง22207 คหกรรม 4 2/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
249 ง22208 งานช่าง 4 2/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
250 ง23205 คหกรรม 5 1/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
251 ง23206 งานช่าง 5 1/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
252 ง23207 คหกรรม 6 2/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
253 ง23208 งานช่าง 6 2/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
254 ว14202 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 1 0/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
255 ว15202 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 2 0/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
256 ว16202 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 3 0/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
257 อ11201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 0/2565 นางรักษิณา กิจรักษ์
258 อ11201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 0/2565 นางสาวจันทร์จิรา วิบูลวิโรจน์กุล
259 อ12201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 0/2565 นางรักษิณา กิจรักษ์
260 อ12201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 0/2565 นางสาวจันทร์จิรา วิบูลวิโรจน์กุล
261 อ12201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 0/2565 นางรักษิณา กิจรักษ์
262 อ13201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 0/2565 นางรักษิณา กิจรักษ์
263 ก49950 ชุมนุมเวทคณิต 2/2565 นายพนมกร กองแสง
264 ก49977 ชุมนุมสวดมนต์ 2/2565 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
265 ก50001 ชุมนุมวิจารณ์หนัง 2/2565 นางสาววรางคณา พรมสี
266 ก50148 ชุมนุมร้องเพลงจีน 2/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
267 ก50172 ชุมนุมเชฟกระทะหลุด 2/2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
268 ก50204 ชุมนุมอาร์ต แอนด์ คราฟท์ 2/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
269 ก50224 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ศึกษา 2/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู