คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 1 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
2 ท11101 ภาษาไทย 1 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
3 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
4 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
5 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
6 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
7 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
8 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
9 ท14101 ภาษาไทย 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
10 ท15101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวกาญจนา คำดี
11 ท15101 ภาษาไทย 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
12 ท16101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวกาญจนา คำดี
13 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
14 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
15 ท21101 ภาษาไทย1 1/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
16 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
17 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
18 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 0/2565 นางสาวศรัญญา คำหอม
19 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
20 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 0/2565 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
21 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 0/2565 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
22 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นายวิเชียร มอญแก้ว
23 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นายพนมกร กองแสง
24 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
25 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
26 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
27 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
28 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
29 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
30 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางสาวศรัญญา คำหอม
31 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
32 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
33 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
34 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2565 นายพนมกร กองแสง
35 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 1/2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
36 ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 1/2565 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
37 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นายวิเชียร มอญแก้ว
38 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 1/2565 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
39 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
40 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
41 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0/2565 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
42 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0/2565 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
43 ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
44 ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
45 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
46 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
47 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
48 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
49 ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 0/2565 นางสาวศรัญญา คำหอม
50 ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 0/2565 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
51 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสาวศรัญญา คำหอม
52 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
53 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
54 ว14102 วิทยาการคำนวณ 4 0/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
55 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
56 ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 0/2565 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
57 ส21102 ประวัติศาสตร์1 1/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
58 ว15102 วิทยาการคำนวณ 5 0/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
59 ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 0/2565 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
60 ส22102 ประวัติศาสตร์3 1/2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
61 ว16102 วิทยาการคำนวณ 6 0/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
62 ส23102 ประวัติศาสตร์5 1/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
63 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
64 ว21102 วิทยาการคำนวณ 1 1/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
65 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
66 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
67 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
68 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
69 ว22102 วิทยาการคำนวณ 3 1/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
70 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2565 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
71 ว23102 วิทยาการคำนวณ 5 1/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
72 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
73 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
74 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
75 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 1/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
76 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 1/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
77 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 1/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
78 ศ11101 ศิลปะ 1 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
79 ศ11101 ศิลปะ 1 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
80 ศ12101 ศิลปะ 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
81 ศ12101 ศิลปะ 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
82 ศ13101 ศิลปะ 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
83 ศ13101 ศิลปะ 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
84 ศ14101 ศิลปะ 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
85 ศ15101 ศิลปะ 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
86 ศ16101 ศิลปะ 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
87 ศ21101 ทัศนศิลป์1 1/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
88 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์1 1/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
89 ง11101 การงานอาชีพ 1 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
90 ง11101 การงานอาชีพ 1 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
91 ศ22101 ทัศนศิลป์3 1/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
92 ง12101 การงานอาชีพ 2 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
93 ง12101 การงานอาชีพ 2 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
94 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์3 1/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
95 ง13101 การงานอาชีพ 3 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
96 ง13101 การงานอาชีพ 3 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
97 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
98 ง15101 การงานอาชีพ 5 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
99 ง16101 การงานอาชีพ 6 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
100 ศ23101 ทัศนศิลป์5 1/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
101 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์5 1/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
102 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
103 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
104 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
105 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวจันทร์จิรา วิบูลวิโรจน์กุล
106 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางรักษิณา กิจรักษ์
107 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางรักษิณา กิจรักษ์
108 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
109 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
110 จ11201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 0/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
111 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
112 จ12201 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 0/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
113 อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1/2565 นางสาวจันทร์จิรา วิบูลวิโรจน์กุล
114 จ13201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 0/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
115 จ14201 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 0/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
116 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1/2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
117 จ15201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
118 จ16201 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
119 อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1/2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
120 จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
121 จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
122 ส14234 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นางสาวศรัญญา คำหอม
123 ส14234 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
124 ส15235 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
125 ส16236 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
126 ส21231 หน้าที่พลเมือง1 1/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
127 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
128 ส23235 หน้าที่พลเมือง5 1/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
129 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
130 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางสาวกาญจนา คำดี
131 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
132 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
133 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นายอานนท์ อุทธิยา
134 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
135 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
136 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
137 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
138 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
139 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
140 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
141 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
142 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
143 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวกาญจนา คำดี
144 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
145 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
146 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
147 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
148 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
149 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
150 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
151 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
152 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
153 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางสาวกาญจนา คำดี
154 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
155 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นายจันทรัตน์ วงชารี
156 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
157 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
158 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
159 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางพรรณี ทรายหมอ
160 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางกนิษฐา มาไกล
161 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
162 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางสาวนฤมล พินใจ
163 ก44853 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางสาววินิทรา สุตวงค์
164 ก44853 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นายพนมกร กองแสง
165 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
166 ก32458 ชุมนุมคณิตศาสตร์ 1/2565 นายพนมกร กองแสง
167 ก91797 ชุมนุมบาริสต้าน้อย 1/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
168 ก91960 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 1/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
169 ก92003 ชุมนุมภาษาจีน 1/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
170 จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1/2565 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
171 ก28970 ชุมนุมสุนทรียทางดนตรี 1/2565 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
172 ก61012 ชุมนุมงานช่างบริการ 1/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
173 ก41100 ชุมนุมปรับภูมิทัศน์และนันทนาการ 1/2565 นายวิเชียร มอญแก้ว
174 ก41132 ชุมนุม Master Chef 1/2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
175 ก41184 ชุมนุมกีฬา 1/2565 นายภัทรวุธ พ้นภัย
176 ก41208 ชุมนุมตัดผมชาย 1/2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
177 ก46237 ชุมนุมงานฝีมือ 1/2565 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
178 ก46285 ชุมนุมนักวิทย์น้อย 1/2565 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
179 ว11102 วิทยาการคำนวณ 1 0/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
180 ว12102 วิทยาการคำนวณ 2 0/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
181 ว13102 วิทยาการคำนวณ 3 0/2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
182 ว21203 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 1 1/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
183 ว22203 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 3 1/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
184 ว23203 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 5 1/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
185 ง21205 คหกรรม 1 1/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
186 ง21206 งานช่าง 1 1/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
187 ง22205 คหกรรม 3 1/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
188 ง22206 งานช่าง 3 1/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
189 ง23205 คหกรรม 5 1/2565 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
190 ง23206 งานช่าง 5 1/2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
191 ว14202 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 1 0/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
192 ว15202 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 2 0/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
193 ว16202 ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเบื้องต้น 3 0/2565 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
194 อ11201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 0/2565 นางสาวจันทร์จิรา วิบูลวิโรจน์กุล
195 อ12201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 0/2565 นางสาวจันทร์จิรา วิบูลวิโรจน์กุล
196 อ12201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 0/2565 นางรักษิณา กิจรักษ์
197 อ13201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 0/2565 นางรักษิณา กิจรักษ์