สถิตินักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 24 26 50 2
ป.2 37 33 70 2
ป.3 27 41 68 2
ป.4 30 30 60 2
ป.5 32 32 64 2
ป.6 38 40 78 2
ม.1 47 47 94 3
ม.2 35 35 70 2
ม.3 37 33 70 2
อ.2 11 13 24 1
อ.3 14 22 36 2
รวม 332 352 684 22

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 12 13 25 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
ป.1/2 12 13 25 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
ป.2/1 21 16 37 นางกนิษฐา มาไกล
ป.2/2 16 17 33 นางพรรณี ทรายหมอ
ป.3/1 13 21 34 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
ป.3/2 14 20 34 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
ป.4/1 18 12 30 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
ป.4/2 12 18 30 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
ป.5/1 16 17 33 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
ป.5/2 16 15 31 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
ป.6/1 22 18 40 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
ป.6/2 16 22 38 นางสาวกาญจนา คำดี
ม.1/1 16 16 32 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
ม.1/2 15 16 31 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี นายภัทรวุธ พ้นภัย
ม.1/3 16 15 31 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
ม.2/1 17 17 34 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
ม.2/2 18 18 36 นายพนมกร กองแสง นางสาวศิริยา สมบูรณ์
ม.3/1 19 18 37 นายวิเชียร มอญแก้ว นางกาญจนา ยะใจมั่น
ม.3/2 18 15 33 นายบรรจบ ไชยอาม สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
อ.2/1 11 13 24 นายอานนท์ อุทธิยา นางสาวรัตติกาล พันธ์ต๊ะ
อ.3/1 7 11 18 นางจันทร์ดี คำสัจ
อ.3/2 7 11 18 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม
รวม 332 352 684