สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 26 33 59 2
ป.2 32 32 64 2
ป.3 27 38 65 2
ป.4 35 42 77 2
ป.5 34 32 66 2
ป.6 36 43 79 2
ม.1 46 41 87 3
ม.2 46 40 86 2
ม.3 36 34 70 2
อ.2 12 15 27 2
อ.3 12 13 25 1
รวม 342 363 705 22

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 13 16 29 นางสาวนฤมล พินใจ นายอานนท์ อุทธิยา
ป.1/2 13 17 30 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
ป.2/1 16 16 32 นางกนิษฐา มาไกล นางรักษิณา กิจรักษ์
ป.2/2 16 16 32 นางพรรณี ทรายหมอ นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
ป.3/1 15 18 33 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
ป.3/2 12 20 32 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
ป.4/1 16 23 39 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
ป.4/2 19 19 38 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
ป.5/1 19 14 33 นายจันทรัตน์ วงชารี
ป.5/2 15 18 33 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
ป.6/1 18 22 40 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
ป.6/2 18 21 39 นางสาวกาญจนา คำดี
ม.1/1 14 15 29 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
ม.1/2 15 14 29 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี นายนิพล ชัยวงษ์วัน
ม.1/3 17 12 29 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
ม.2/1 24 19 43 นายนชวนนท์ สุนทรสุข นางสาวศิริยา สมบูรณ์
ม.2/2 22 21 43 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
ม.3/1 16 16 32 นายพนมกร กองแสง นายภัทรวุธ พ้นภัย
ม.3/2 20 18 38 นายบรรจบ ไชยอาม นายวิเชียร มอญแก้ว
อ.2/1 5 8 13 นางจันทร์ดี คำสัจ
อ.2/2 7 7 14 นางสาวรัตติกาล พันธ์ต๊ะ
อ.3/1 12 13 25 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม
รวม 342 363 705