นายนชวนนท์ สุนทรสุข

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 01/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087787XXXX
 • Facebook :
 • Email : jaynachawanon@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าเหมือด
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 5399
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 97987040450987
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT นายนชวนนท์ สุนทรสุข 18/07/2020 - 18/07/2020