นางสาวนวลธนี ปันหล้า

เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 02/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088638XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าเหมือด
 • ประเภทบุคลากร : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่