นายรัญญะปรัชญ์ แก้วบังวัน

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : บ้านป่าเหมือด
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
  • รหัสประจำตำแหน่ง :
  • วิทยฐานะ : -
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C. วิสามัญ

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่