นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 28/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087147XXXX
 • Facebook :
 • Email : teuanthaitianpramook@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าเหมือด
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 5404
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 096035040450035
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข 18/07/2020 - 19/07/2020