นายพนมกร กองแสง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : บ้านป่าเหมือด
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 5411
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 167037040450037
  • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การพัฒนาครูด้วยระบบICT นายพนมกร กองแสง 18/07/2020 - 18/07/2020