นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 03/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088261XXXX
 • Facebook : hlin_312@hotmail.com
 • Email : mantanaw9@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าเหมือด
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 5407
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 098360040450360
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การพัฒนาครูด้วยระบบICT นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส 18/07/2020 - 19/07/2020