1 1 1
คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน บ้านป่าเหมือด
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 322 หมู่ 8 ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย โทร 053 731 766

Read More
SEO

ผลงานบุคลากร

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางบัวจันทร์ ขุนซาง

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน

การพัฒนาโครงการระบบ ICT

- นายธัณวัฒน์ อุดหมอ

แผน กริช

20/07/2020 - 20/07/2020 นายกริช อึ้งอภิธรรม

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ

รายงานผลการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบ School master

18/07/2020 - 19/08/2020 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT. ( SchoolMaster )

18/07/2020 - 19/07/2020 นายนิพล ชัยวงษ์วัน

กิจกรรมการพัฒนาครูด้วยระบบ

18/07/2020 - 19/07/2020 นางกาญจนา ยะใจมั่น

การพัฒนาครูด้วยระบบไอซีที

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ

การพัฒนาครูด้วยระบบICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวศิริยา สมบูรณ์

การพัฒนาครูด้วยระบบ ict

- ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม

การพัฒนาครูด้วยระบบICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางกนิษฐา มาไกล

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางรักษิณา กิจรักษ์

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วย แนะนำตนเอง(ปฐมนิเทศ)

01/07/2020 - 03/07/2020 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม

การพัฒนาครูด้วยระบบICT

18/07/2020 - 18/07/2020 นายพนมกร กองแสง

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข

ดาวน์โหลด